Общи условия

Правила и условия

 1.  Всеки, който желае да наеме помещения, техника, услуги на територията на Международен Конгресен Център Бургас за провеждане на събитие е необходимо да заяви предварително участие, не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на събитието, в писмена форма на място в сградата на Международен Конгресен Център Бургас или на имейл адрес: office.bourgas@bgports.bg; p.meranliev@bgports.bg
 2. Заявителят следва да посочи в Заявка /по образец/ датите, съответно периода, за който желае да наеме съответните помещения и услуги, както и за колко часа желае да използва съответната зала, техника и услуга.
 3. Заявката се потвърждава, след заплащане на капаро от наемателя в размер на 30 % от заявените за ползване помещения и услуги.
 4. Ако поради форсмажорни обстоятелства е невъзможно провеждането на събитието, наемателят може да уговори други дати за провеждане в рамките на следващите 12 месеца. След изтичането на 12-месечния срок, ако наемателят /заявителят/ все още не може да проведе събитието поради форсмажорни обстоятелства, капарото се връща.
  *Форсмажорни обстоятелства: обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след потвърждаване на заявката, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, актове на изпълнителната власт, с които се въвеждат ограничения за провеждане на събития, извънредно положение и др.
 5. Заявителят е длъжен в случай на отказ от провеждане на събитие писмено да уведоми Международен Конгресен Център Бургас. В този случай капарото не се възстановява.
 6. Всяка промяна в предварително подадена Заявка /по Образец/ се извършва в писмена форма подадена (по е-mail) в срок до 10 /десет/ работни дни преди събитието.
 7. При провеждане на събитие с включен кетъринг, Наемателя може да наеме трето лице, което да предоставя кетъринг услуги. В тези случаи наемателя е длъжен да уведоми Международен Конгресен Център Бургас за наетото лице, предоставящо кетъринг услуги и неговите данни за контакт в срок до 14 /четиринайсет/ дни преди началото събитието.
 8. Наемателят е длъжен да уведоми Международен Конгресен Център Бургас за всяко трето лице, което желае да наеме за целите на провежданото събитие, като предостави данни за контакт със съответното лице.
 9. Всеки наемател /заявител/ заплаща предоставените помещения, техника, услуги, съгласно Ценоразпис за таксите събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“ при предоставяне под наем на помещения за провеждане на събития на територията на Конгресен научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море /ICCB- Международен Конгресен Център Бургас/, утвърден със Заповед № № РД-09-33/12.07.2023 г. на Генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
 10. Наемателят се задължава да заплати общата цена по издадената фактура от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за предоставените помещения, техника, услуги в срок до 5 (пет) работни дни след крайната дата на събитието. При забава на плащането в срок, за всеки един ден забава се начислява 1% (един процент) неустойка върху дължимата сума по фактура.
 11. В наемната цена на Международен Конгресен Център Бургас е включен разхода за консумацията на ел. енергия, вода, отопление, климатизация и интернет.
 12. Плащането се извършва по банков път, по банковата сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
 13. Наемателят се задължава да ползва зали, фоайе и техника само за уговореното, съгласно Заявление /по образец/ предназначение, като няма право да го преотдава и/или да сключва договор за съвместно ползване с трети лица.
 14. Право на достъп и работа с техниката и/или техническите пакети в Международен Конгресен Център Бургас имат само служители и оторизирани лица.
 15. След приключване на събитието, Наемателят се задължава да предаде помещенията и техниката и/или технически пакети в същия вид, в който са приети.
 16. Наемателят се задължава да спазва всички правила и норми за експлоатация на наетия обект, установени в действащата нормативна уредба, в това число санитарно-хигиенните изисквания и тези за противопожарна безопасност и охрана.
 17. Климатиците и вентилацията в залите се включват, изключват и настройват само от служители на Международен Конгресен Център Бургас.
 18. Поставянето на рекламни материали и брандиране става само на определени за целта места, с разрешението на Международен Конгресен Център Бургас.
 19. Забранява се пушенето в залите на Международен Конгресен Център Бургас.
 20. Забранява се внасянето на наркотични вещества, хладни и огнестрелни оръжия в Международен Конгресен Център Бургас.
 21. Забранява се внасянето на алкохол освен в случаите на организирани: кетъринг, изложения и събития.
 22. При нанасяне на материални щети в Международен Конгресен Център Бургас, извършителят се задължава да заплати тяхната стойност, в срок до 7 дни, след подписване на констативен протокол.