Политика за поверителност

НИЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ДАННИ

 

Политика за поверителност

 

Международен конгресен център Бургас и интернет страницата iccb.bg се стопанисват/управляват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. С тази Политика за поверителност искаме да Ви предоставим информация как обработваме Ваши лични данни (какви Ваши данни събираме, с каква цел, споделяме ли ги с някого, сроковете, за които ги съхраняваме) и какви са Вашите права.

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е администратор на лични данни и обработва Ваши лични данни, за да Ви предостави услуги като организиране на събитие, кетъринг, логистика, предоставяне на обзавеждане и мебели, други. Контактите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69; електронна поща:  office@bgports.bg; интернет страница: www.bgports.bg.

 

Длъжностно лице по защита на данните

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има длъжностно лице по защита на данните, с което може да се свържете, ако имате въпроси относно личните данни, считате, че Ваши лични данни се обработват незаконосъобразно или че Ваши права са нарушени. С длъжностното лице по защита на данните може да се свържете по един от следните начини: на адрес: гр. София 1574, район Слатина, бул. „Шипченски проход“ № 69; чрез електронна поща: dpo@bgports.bg; на телефон: 02/807 99 51.

 

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

 „Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

 „Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 

Какви данни обработваме

За да ползвате услугите, предоставяни от Международен конгресен център Бургас, Вие ни предоставяте лични данни, когато попълвате Запитване на интернет страницата, когато ни предоставяте Заявка за използване на услуги на хартиен носител, когато сключваме Договор за предоставяне на услуга. Ние може да обработваме следните Ваши лични данни: име и фамилия, единен граждански номер, длъжност, телефонен номер, електронен или физически адрес, подпис, банкова информация – банкова сметка, платена сума, други. Данните, които ни предоставяте, се съхраняват в законоустановени срокове, например в изпълнение изискванията на счетоводното отчитане или данъчното облагане. След изтичане на сроковете на съхранение данните се унищожават. С Политиката на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ относно обработване на лични данни на контрагенти може да се запознаете в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата www.bgports.bg.

 

Видеонаблюдение

Вие може да сте обект на видеонаблюдение, когато влизате, пребивавате или излизате от сградата на Международен конгресен център Бургас. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ извършва видеонаблюдение с цел охрана на имуществото, контрол на достъпа, защита на здравето и живота на служителите и посетителите. В сградата на Международен конгресен център Бургас е поставена информационна табела относно видеонаблюдението и графични знаци „Обектът е под видеонаблюдение“. Не извършваме видеонаблюдение в помещения за почивка на персонала, в санитарно-хигиенни помещения и други подобни. Видеозаписите се съхраняват за срок до два месеца и достъпът до тях е строго ограничен. За да получите по-подробна информация относно видеонаблюдението, прочетете информационната табела в сградата на Международен конгресен център Бургас.

 

Ваши снимки или видео

Ние може да използваме Ваша снимка или видео, които да поместим на интернет страницата на Международен конгресен център Бургас или в профилите на Международен конгресен център Бургас в социалните мрежи Facebook и LinkedIn, рекламни брошури, банери и други материали за популяризиране дейността на Международен конгресен център Бургас. Ваша снимка или видео ще публикуваме с Ваше съгласие.  Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие. Ваши снимки и видеа съхраняваме до постигане на конкретни цели или до оттегляне на Вашето съгласие.

 

Сигнали и жалби

Ваши лични данни, когато подавате сигнал или жалба, както и лични данни, които са посочени в сигнал или жалба, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обработва съобразно конкретния случай. Данните в сигнал или жалба могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако това е предвидено в закон.

 

Предоставяне на лични данни

Ваши данни могат да бъдат предоставени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на държавни, общински, съдебни и други органи и институции само в предвидените от законодателството случаи.

 

Връзки към други интернет сайтове

Тази Политика за поверителност не гарантира поверителността на личните Ви данни, когато използвате препратките на интернет сайта на Международен конгресен център Бургас към други интернет сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиките за поверителност на другите интернет сайтове, които посещавате.

 

Вашите права при обработване на личните Ви данни

Вие имате следните права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, когато Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в качеството на администратор, обработва Ваши лични данни:

Право да бъдете информирани – да получите информация относно извършваното обработване на Ваши лични данни от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;

Право на достъп до обработваните данни – да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до данните и друга законово регламентирана информация;

Право на коригиране на обработваните данни – да изискате коригиране на Ваши данни, когато са неточни, или попълване на Ваши лични данни, когато са непълни;

Право на изтриване на обработваните данни – да изискате изтриване на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679;

Право да се ограничи обработването на данни – да изискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679;

Право на възражение срещу обработването на данни – право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, когато основанието е легитимен интерес;

Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не използва програми за автоматизирано вземане на решения и не извършва профилиране;

Право да оттеглите съгласие за обработване на данни – ако обработваме Ваши лични данни, защото сте дали съгласие за това, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Ние ще престанем да използваме Ваши лични данни, без да се засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има задължение да уведоми трети лица, на които са били разкрити Ваши лични данни, за всяко извършено от нас коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Ако искате да упражните някое от правата във връзка с обработването на Ваши лични данни, може да попълните приложеното Заявление за упражняване на права. Можете да упражните правата си по един от следните начини: да подадете Заявление за упражняване на права лично или чрез упълномощено от Вас лице в Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в София или в някой от клоновете-териториални поделения в Бургас, Варна, Лом или Русе; да подадете Заявление за упражняване на права по електронен път на адреса на електронната поща на длъжностното лице по защита на данните на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ при условията на действащото законодателство (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронното управление и Закон за електронната идентификация).

Възможно е да поискаме от Вас да ни предоставите допълнителна информация, с която да потвърдим самоличността Ви. Така предотвратяваме вероятността да разкрием Ваши лични данни на друго лице.

На Ваше Заявление за упражняване на права ще отговорим в рамките на един месец. Ако сте подали няколко Заявления за упражняване на права или исканията Ви са особено сложни, срокът, в който ще Ви отговорим, може да бъде удължен до два месеца. В този случай ще бъдете уведомени за удължения срок за отговор.

В случай че Вашите искания са очевидно неоснователни, прекомерни или повтарящи се, е възможно да откажем да изпълним искането Ви, като ще бъдете уведомени за нашето решение и мотивите ни.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

Ако имате въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, искате да упражните правата си или считате, че правата Ви са били нарушени, молим да се свържете първо с длъжностното лице по защита на данните на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ преди да се обърнете към надзорен орган по защита на личните данни.

 

Може да се запознаете и с Политиката за поверителност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“  на интернет страницата www.bgports.bg.

 

Запазваме правото да променяме Политика за поверителност на Международен конгресен център Бургас.

 

 

 

Дата на изготвяне: ноември 2021 г.