ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПРЕДСТАВИ ЦИФРОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОПЕРАЦИИТЕ В МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА

В присъствието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и при засилен интерес от страна на представители на всички браншови организации се проведе заключителното събитие на проект „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port community system – PCS)". Проектът беше представен в Международен конгресен център Бургас.Реализирането на концепцията за интелигентни пристанища, която прави Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е стъпка напред за разширяване обхвата на дигитализацията и подобряване на ефикасността и устойчивостта на транспортните и логистични вериги.

Изпълнението на проекта води до предоставяне на цифрова система за подпомагане на всички терминални оператори при обработка на товарите. Изградена  е стандартизирана универсална платформа за интеграция на налични национални и регионални системи в единна платформа за обмен на данни, с което се модернизират процесите при внос и износ на товари в Република България. Това стана ясно от думите на генералния директор на "Пристанищна инфраструктура" Дирк Пергот по време на заключителното събитие по проекта.Проект №BG16M1OP001-4.002-0001 „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“ е финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.